Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  

Regulamin Księgarni Uniwersyteckiej

§ 1. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Księgarnia Uniwersytecka (e-Księgarnia) – serwis internetowy pod adresem https://ksiegarnia.up.poznan.pl/, za którego pośrednictwem można nabywać Towary.

3. Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni.

4. Sprzedawca – Księgarnia Uniwersytecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP 777 00 04 960, REGON 000001844, e-mail: ksiegarnia@up.poznan.pl.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów, w którym są określone Towary oraz ich liczba.

6. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą.

7. Operator płatności – TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5 494 980 PLN wpłacony w całości.

8. Konsument – Klient zawierający Umowę ze Sprzedawcą, która jest niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klient zawierający Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia Uniwersytecka (e-Księgarnia) prowadzona jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa prawa i obowiązki Klientów korzystających z e-Księgarni, w tym:

Sprzedawca i Klient są wzajemnie zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 3. Warunki korzystania z e-Księgarni

      1. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

2. Korzystanie z e-Księgarni jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

§ 4. Warunki realizacji Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem e-Księgarni lub za pomocą poczty e-mail ksiegarnia@up.poznan.pl.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru na stronie e-Księgarni należy wybrać dostępny Towar i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych komunikatów.

3. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest jego akceptacja i potwierdzenie przez Klienta przyciskiem „Potwierdź zamówienie”.

6. Złożenie Zamówienia jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Informacje o Towarach podane na stronie e-Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Klient otrzymuje wówczas wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

 

§ 5. Ceny Towarów i przesyłki

1. Na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Z orientacyjnymi kosztami przesyłki można się zapoznać w zakładce Koszty dostawy. Dokładne koszty przesyłki zależą od jej wielkości i są doliczane do kosztów Zamówienia po wyborze opcji dostawy.

3. Księgarnia Uniwersytecka zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Towarów.

 

§ 6. Formy płatności i warunki dostawy

      1. Klient ma prawo wyboru formy płatności.

      2. Zapłatę za zamówiony Towar można uiścić:

3. W przypadku braku wpłaty w terminie 2 dni zamówienie zostanie anulowane.

4. Odbiór osobisty Zamówienia jest możliwy po uiszczeniu zapłaty zgodnie z §6 pkt 2 Regulaminu.

5. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach 8:00–15:00. Wysyłka Zamówienia nastąpi do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.

6. Ewentualne opóźnienie w realizacji Zamówienia może wynikać z harmonogramu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (np. weekend majowy, przerwa świąteczna/urlopowa).

7. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych Towarów e-Księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą e-mail lub telefonicznie i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie Zamówienia). Kwota rozliczenia zostanie odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty odesłana na podane przez Klienta konto.

8. Sprzedawca dołącza fakturę do każdego zrealizowanego Zamówienia.

9. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien, składając Zamówienie, w zakładce Dane do faktury podać nazwę firmy, numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP) oraz adres. Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

 

§ 7. Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego Towaru.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy jest liczony od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data odbioru przez Konsumenta lub doręczenia przez operatora pocztowego bądź kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Konsumenta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Zwracane produkty muszą być kompletne i w stanie niezmienionym.

     6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

Księgarnia Uniwersytecka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy- zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

8. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe Konsumenta podane w formularzu odstąpienia od umowy lub na konto, z którego uiszczono zapłatę za Zamówienie.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę są opisane w Polityce prywatności − RODO dostępnej na stronie e-Księgarni.

 

§ 9. Rękojmia

  1. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).
  2. W stosunku do Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność o prawach konsumenta, w szczególności w jej art. 43a 43q oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sprzedawcy.

      3. Niezgodność Towaru z umową ma miejsce w szczególności, gdy:

 

§ 10. Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pocztą e-mail lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy podane w § 1 pkt. 4.

2. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

3. Ewentualne spory będą rozstrzygane według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta/klienta.