Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
Nowość978-83-67112-54-3
ISBN: 978-83-67112-54-3
e-ISBN: 978-83-67112-55-0
DOI: 10.17306/p.978-83-67112-55-0
Rok wydania: 2023
Wyd. 1
Wersja elektroniczna: pdf
Licencja: open access
Chwilowo niedostępna
Środowisko glebowe środkowej Wielkopolski

W monografii przedstawiono rzeźbę terenu oraz uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, zwracając uwagę szczególnie na czwartorzędowe  utwory macierzyste gleb w poszczególnych mezoregionach. Stanowią one bowiem bardzo ważny czynnik glebotwórczy ukształtowanej pokrywy glebowej. Przybliżono także warunki klimatyczne panujące tu w ostatnich 70 latach. Potwierdziły one dynamiczny wzrost średniej temperatury, wyraźnie wyższy w porównaniu z wcześniejszymi założeniami modeli klimatycznych. Zaprezentowano szatę roślinną, florę i roślinność zgodnie z zasadami przyjętymi w piśmiennictwie geobotanicznym. Uwzględniono również problemy ochrony szaty roślinnej, wskazując najważniejsze obszary chronione (parki, rezerwaty itp.). 

[fragment Wstępu]

WSTĘP

1. WARUNKI ROZWOJU GLEB ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSKI

1.1. Rzeźba terenu i uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne 
1.2. Warunki klimatyczne i bilans wodny
1.3. Szata roślinna

2. POKRYWA GLEBOWA

2.1. Gleby obszarów rolniczych

2.1.1. Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy glebowej terenów rolniczych
2.1.2. Bonitacja gleb i waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
2.1.3. Wybrane właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczystych i glin zwałowych
2.1.4. Występowanie, użytkowanie oraz wybrane właściwości gleb organicznych i organiczno-mineralnych

2.2. Gleby siedlisk leśnych

2.2.1. Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy glebowej terenów leśnych
2.2.2. Właściwości gleb leśnych

3. ANTROPOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA POKRYWY GLEBOWEJ

3.1. Przekształcenia gleb na skutek intensywnego użytkowania rolniczego

3.1.1. Gleby mineralne 
3.1.2. Gleby organiczne i organiczno-mineralne

3.2. Przekształcenia gleb leśnych

3.3. Przekształcenia gleb na skutek działalności górnictwa odkrywkowego

3.3.1. Przekształcenia geomechaniczne i hydrogeologiczne oraz ich wpływ na produktywność gleb terenów objętych działalnością kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego
3.3.2. Rekultywacja terenów pokopalnianych

LITERATURA