Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Księgarnia Uniwersytecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Show menu
koszyk0 sztuk  
978-83-7160-996-1
ISBN: 978-83-7160-996-1
Rok wydania: 2021
Wyd. I
Strony: 230
Wersja papierowa: oprawa miękka

Dostępność: w magazynie
Cena: 54,00 zł
Dodaj do koszyka
ekonomia,
Stan środowiska a poziom życia ludności w Polsce

Poziom życia zależy nie tylko od dochodów i posiadania rzeczy materialnych. Determinowany jest uwarunkowaniami zewnętrznymi, w tym walorami środowiska przyrodniczego w bliższym lub dalszym otoczeniu człowieka. Stan ilościowy i jakościowy środowiska należy uznać nie tylko za walor turystyczny (wpływający m.in. na sposób spędzania wolnego czasu), element bogactwa narodowego, ale też czynnik konieczny do zachowania dobrego zdrowia fizycznego i samopoczucia psychicznego. Pomimo wzrostu zainteresowania w ostatnich latach problematyką degradacji zasobów naturalnych, nadal mała jest świadomość społeczeństwa na temat zanieczyszczeń środowiska na zdrowie, samopoczucie czy szeroko pojęty poziom życia. Ma to szczególne znaczenie dla wdrażania idei rozwoju zrównoważonego.
Stan jakościowy środowiska staje się ważnym wyznacznikiem poziomu i jakości życia społeczeństwa. A zjawiska te są szczególnie ważne dla podejmowania decyzji, które dotyczą m.in. planowania urbanistycznego i polityki publicznej. Publikacja Stan środowiska a poziom życia ludności w Polsce  jest próbą zidentyfikowania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców polskich powiatów, a także wskazania roli, jaką odgrywa w tym procesie stan środowiska przyrodniczego.

Wprowadzenie

1. Środowisko w teorii ekonomii
1.1. Zadania, przedmiot i metody ekonomii środowiska
1.2. Społeczno-ekonomiczny charakter ekonomii środowiska
1.3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych
1.4. Globalne problemy ekologiczne a rozwój gospodarczy
1.5. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska
1.6. Efekty zewnętrzne działalności gospodarczej oraz internalizacja kosztów korzystania ze środowiska

2. Poziom życia jako kategoria ekonomiczna
2.1 Poziom życia i kategorie pokrewne
2.2. Determinanty poziomu życia
2.3. Miernik rozwoju społecznego HDI
2.4. Czynniki społeczno-gospodarcze kształtujące poziom życia
2.5. Środowisko przyrodnicze jako wyznacznik poziomu życia

3. Stan i ochrona środowiska w powiatach Polski
3.1. Wykorzystanie i zanieczyszczenie wód przez społeczeństwo
3.2. Gospodarowanie wodą przez przemysł
3.3. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego
3.4. Ochrona przyrodniczo-leśna
3.5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia mieszkańców powiatów Polski
4.1. Sytuacja na rynku pracy jako wyznacznik poziomu życia
4.2. Poziom ochrony zdrowia a poziom życia
4.3. Transport
4.4. Oświata jako determinanta poziomu życia
4.5. Kultura i wypoczynek jako elementy składowe poziomu życia
4.6. Przestrzenne zróżnicowanie zasobów i warunków mieszkaniowych

5. Analiza zależności między stanem środowiska a poziomem życia mieszkańców 
5.1. Konstrukcja syntetycznych mierników poziomu ochrony środowiska i poziomu życia mieszkańców
5.2. Grupowanie powiatów ze względu na stan środowiska i poziom życia mieszkańców
5.3. Analiza korelacyjna pomiędzy syntetycznymi miernikami stanu środowiska i poziomu życia
5.4. Analiza autokorelacji przestrzennej
5.5. Analiza zależności między poziomem życia a stanem środowiska – wykorzystanie modeli regresji przestrzennej

Zakończenie
Bibliografia
Abstrakt
Abstract